V KRG Narodni dom podpiramo program “Gibalna pismenost”

Ljubljana, 20. 11. 2020: Klub za ritmično gimnastiko Narodni dom Ljubljana se je letos priključil nacionalnemu programu Gibalna pismenost, ki je namenjen celostnemu pristopu k razvoju otrok in mladostnikov na področju splošne telesne pripravljenosti in športa, ter vzpostavljanju pozitivnega odnosa do gibanja in športa v vseh starostnih obdobjih. Je del mednarodnega projekta Physical Literacy for Life.

Inovativen program na razvoj človeka želi vplivati holistično, z vključevanjem tudi ostalih ključnih področij za zdravje in gibalne veščine človeka. Ni osredotočen zgolj na razvoj motoričnih sposobnosti. Športne aktivnosti za otroke in mladostnike izvaja z namenom razvoja gibalne pismenosti, pri čemer je v ospredju celosten pristop, ki zajema razvoj in delo na vseh štirih področjih (telesno, psihološko, socialno in kognitivno). Večina športov se osredotoča zgolj na usvajanje in utrjevanje osnovnih elementov športne panoge (fizično), kar vodi v prezgodnjo specializacijo in kronične poškodbe, pozablja pa se na splošen razvoj mladih in ostale dejavnike športa (splošni telesni razvoj, psihološki razvoj, kognitivne veščine, socializacija ipd.). Ravno zdaj, ko ne moremo biti toliko v telovadnici, kot bi si želeli, je trenutek, ko lahko več časa posvetimo slednjim trem. Program zajema tudi osveščanje in izobraževanje tako strokovnega kadra kot tudi staršev, saj so prav starši ključni pri ustvarjanju zdravih življenjskih navad v otroštvu. Značilnosti sodobnega življenjskega sloga so namreč premalo gibanja, več sedenja, nezdrav način prehranjevanja in tvegane oblike vedenja. Redna telesna dejavnost pozitivno vpliva na višjo kvaliteto življenja: telesno zdravje, mentalno zdravje, splošno počutje, dobri družinski in medčloveški odnosi, samospoštovanje in samopodoba… Zato je redno ukvarjanje s športom in gibanjem ključno za kakovostno življenje.  V klubu se torej ukvarjamo tudi z vprašanjem kako bi naš šport in naš klub lahko prispeval k trajnostnim praksam  pri  izvajanju  športnih  dogodkov  in  vadb. Poleg tega pa tudi širše; trajnostni mobilnosti, k zmanjševanju  podnebnih sprememb, lokalni proizvodnji in potrošnji, energetski  učinkovitosti, učinkoviti  rabi  vode,  ohranjanju  naravne, zmanjšanju  količine  odpadkov,  miselnosti  ‘nič  odpadkov’,  boljšemu  zdravju, vključevanju in podpori lokalnih skupnosti in večji konkurenčnosti podjetij.

Izvedbo  športno  rekreativnega  programa  je  omogočilo  sofinanciranje  Fundacije  za  šport,  Ministrstva  za izobraževanje, znanost in šport, ter Športne unije Slovenije.

Vadbe smo izvajali v Športnem centru Dolgi most, ki je po nekaj letih premora ponovno odprl svoja vrata. Promocijske dni pa pred O.Š. Oskarja Kovačiča, dvorano Krim, O.Š. Vide Pregarc in Gimnastičnim centrom Ljubljana. Sodelovali smo tudi v že ustaljenih projektih, kot so Razgibajmo Ljubljano, Športno poletje in odprimo vrata Gimnastičnih dvoran.